DEVENTER – Een krachtige en eigenzinnige gemeenschap vraagt om een dito gemeenteraad. Dat is één van de conclusies die getrokken kan worden uit het coalitieakkoord dat vandaag gepresenteerd is. De afgelopen maanden hebben in Deventer intensieve gesprekken plaatsgevonden tussen Gemeentebelang, PvdA, CDA en D66. De kernwaarden die in hun akkoord centraal staan, vormen de basis voor de besluit- en beleidsvorming in de komende vier jaar.

Er is tijdens de (in)formatiegesprekken een constructief bestuursakkoord ontstaan dat het samenspel tussen alle partijen in de raad een meer open karakter geeft. Participatie, betrokkenheid en laagdrempeligheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Dit akkoord is daarom ook niet op voorhand ‘dichtgetimmerd’. Zodoende kan de uitwerkingsrichting bij voortschrijdende inzichten worden bijgesteld; zonder het doel uit het oog te verliezen. Een toepasselijke strategie van de coalitiepartners die in het akkoord benadrukken dat Deventer “een krachtige en eigenzinnige gemeenschap met grote kwaliteiten” is. De benadering in het bestuursakkoord geeft Gemeentebelang veel vertrouwen voor de komende jaren.

Gemeentebelang is bij de verkiezingen met maar liefst negen zetels wederom de grootste partij geworden en heeft het voortouw genomen bij de coalitievorming. “Vooral mooi om te zien dat onze gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot een evenwichtig akkoord met veel aandacht voor het versterken van onze samenleving” vertelt wethouder Liesbeth Grijsen. “Met overigens ook veel dank aan (in)formateur Mw. Joke Mengerink-Hogevonder voor haar professionele en begeleidende ondersteuning” voegt fractievoorzitter Erik Smeenk daar aan toe. Zijn collega-raadslid benadrukt tot slot nog dat niet alleen de ervaring uit de voorgaande periodes, maar vooral ook de vele gesprekken met inwoners waardevolle bijdragen hebben geleverd aan het akkoord; “En dáárvoor zijn onze inloopuurtjes bedoeld”, aldus Bert Roetert.

Het coalitieakkoord voor 2022-2026 is op 14 juni 2022 gepresenteerd en sindsdien inzichtelijk op gemeentebelangdeventer.nl/coalitieakkoord. De beoogde wethouders, Liesbeth Grijsen (Gemeentebelang), Marcel Elferink (Gemeentebelang), Rob de Geest (PvdA), Ilse Duursma (CDA) en Thomas Walder (D66) worden komende week geïnstalleerd. Zij staan dan ook voor de grote uitdaging om in nauwe samenwerking met het ambtenarenteam van Deventer uitvoering te geven aan de raadsbesluiten.