Het is daarmee een belangrijke aantrekker van bezoekers en een belangrijke banenmotor, zowel binnen als buiten die binnenstad. En dan wil je zeker zijn van een bruisende binnenstad met een grote verscheidenheid aan goed lopende winkelzaken zonder leegstaande winkelpanden. Daarom hebben raadsleden Rob de Geest (PvdA), Jan Schuring (D66) en Ömer Melikoglu (GL) een voorstel geschreven en ingediend om de leegstand verder aan te helpen pakken.

De Partij van de Arbeid, D66 en GrLinks hebben in de afgelopen tijd een initiatiefvoorstel opgesteld waarmee via de leegstandsverordening de strijd met winkelleegstand in de Deventer binnenstad wordt versterkt. De verschillende organisaties die actief zijn in de binnenstad doen al veel aan het verbeteren van de positie van de binnenstad en proberen ook de leegstand terug te dringen. Via het voorstel van de drie raadsleden wordt het echter ook mogelijk om  pand­eigenaren die niets willen doen met een leeg pand, tot overleg te dwingen.

Het voorstel van de drie raadsfracties maakt het vanzelfsprekend dat er intensief wordt samengewerkt met de organiseerde binnenstadsondernemers en vastgoedeigenaren.  Het voorstel is dan ook van te voren met een aantal binnenstadspartijen afgestemd. Sinds enkele jaren bestaat de wettelijke mogelijkheid voor gemeenten om een verordening  tegen leegstand van panden, waaronder winkelpanden, in te stellen. Hiermee hebben de gemeenten regels in handen om met pandeigenaren in gesprek te treden over een eventueel tijdelijke of alternatieve invulling van panden die leeg blijven staan, ook als de pandeigenaar dat gesprek uit de weg gaat en geen medewerking verleent.

Dit instrument wordt in verschillende gemeenten toegepast en recent zijn ook gemeenten als Gouda en Schiedam overgegaan tot deze regels. In een uiterste geval kan een onwillige pandeigenaar, die gesprek en oplossingen uit de weg gaat, een boete krijgen maar veelal blijkt dat niet nodig en biedt overleg vaak voldoende mogelijkheden. De georganiseerde binnenstadondernemers en vastgoedeigenaren staan positief tegenover de inzet van dit instrument om minder coöperatieve branchegenoten een duwtje in de goede richting te geven. Het voorstel voor deze wijze van aanpak van winkelleegstand komt niet ineens.

In juli 2016 kwamen de fracties van PvdA en D66 al samen met een binnenstadsmanifest waarin de twee partijen een aantal voorstellen en mogelijkheden voor versterking van de binnenstad op een rijtje zetten. Hierin werd ook de aanpak van de leegstand genoemd met een in te stellen leegstandsverordening als instrument om de mogelijkheden te verruimen. Na onderzoek, overleg en het nodig schrijfwerk ligt er  nu een voorstel gereed om in te dienen.

Het voorstel van De Geest (PvdA), Schuring (D66) en Melikoglu (GL) draagt bij aan een krachtige, vitale binnenstad en aan meer zekerheid voor de belangrijke werkgelegenheid in dit deel van de gemeente Deventer. De raadsleden willen het voorstel in januari voor het eerst bespreken met de raad en hopen dan de maand erop een raadsbesluit te kunnen laten nemen.