DEVENTER – Naar aanleiding van vele feitelijke onjuistheden en het onterechte beeld dat van Werkmakelaar-Oost wordt geschetst in de diverse verschenen artikelen in de Stentor sinds 27 maart jl. meent Werkmakelaar-Oost genoodzaakt te zijn een eigen persbericht uit te sturen.

Helaas is Werkmakelaar-Oost de afgelopen weken veelvuldig negatief in de media (de Stentor) verschenen. Dit begon met een krantenartikel van 27 maart 2018 dat de FIOD een inval heeft gedaan bij Werkmakelaar-Oost. Het is correct dat de FIOD op 26 maart 2018 een bezoek heeft gebracht aan Werkmakelaar-Oost. Anders dan de kop van het krantenartikel doet vermoeden, betrof het echter geen onderzoek naar Werkmakelaar-Oost, maar naar een klant van Deventer Werktalent die op dat moment in het pand van Werkmakelaar-Oost verbleef. Ook daarna zijn er herhaaldelijk, soms zelfs meerdere malen per week, artikelen verschenen in de Stentor waarin Werkmakelaar-Oost ten onrechte negatief wordt afgeschilderd.

Mensen koppelen aan kansen

Werkmakelaar-Oost heeft zich medio 2016 in Deventer gevestigd op voorspraak van de Gemeente Deventer met als doel van de 3000 bijstandsuitkeringsgerechtigden (zonder beperkingen), 150 bijstandsgerechtigden (zonder beperkingen) aan het werk te helpen. In samenspraak met Gemeente Deventer is er een beschikking getekend voor deze kandidaten. Werkmakelaar-Oost ontvangt voor elke proefplaatsing, zoals elke werkgever dat kan, een vergoeding voor de kosten van begeleiding en ondersteuning die werkzaam is in proefplaatsing. Voor de proefplaatsing zelf ontvangt Werkmakelaar-Oost dus géén geld, zoals overigens geen enkele werkgever dit krijgt. Deventer Werktalent heeft vanuit de Gemeente Deventer de opdracht gekregen om mensen (zonder beperkingen) aan Werkmakelaar-Oost voor te dragen, waarvoor zij ook gesubsidieerd worden.

Zoals in Stentor onjuist is benoemd door Judah Bolink op 29-3 jl. “Deventer stopt met samenwerking Werkmakelaar-Oost na massa-ontslag”, hebben wij een nieuwe beschikking ontvangen van de Gemeente Deventer op 18-4 jl., zie bewijsstuk 1.

Ontslagen werknemers

Door de gestokte toestroom van kandidaten door Deventer Werktalent is Werkmakelaar-Oost naar een onstabiel evenwicht gebracht. Door Werkmakelaar-Oost is het gehele jaar door, constant aan de bel getrokken bij beide partijen, zie bewijsstuk 2. Hierdoor heeft Werkmakelaar-Oost tonnen verlies opgelopen in productie en detachering. Dit heeft geleid tot een fatale beslissing, waarvan de Gemeente Deventer op de hoogte was. Eind maart 2018 heeft Werkmakelaar-Oost helaas moeten besluiten tot het ontslag van 18 werknemers omdat Werkmakelaar-Oost de salarissen niet meer kon betalen. Er waren te veel werknemers die om diverse ,redenen niet extern plaatsbaar waren, en de toestroom van nieuwe geschikte kandidaten bleef uit. Zonder ontslag van een aantal van haar werknemers zou Werkmakelaar-Oost genoodzaakt zou zijn tot volledige bedrijfssluiting, met tot gevolg dat alle circa 60 werknemers hun baan zouden verliezen. Met Gemeente Deventer is de afspraak gemaakt  om deze 18 mensen via vaststellingsovereenkomst te ontslaan en heeft besloten de salarissen over de maand maart 2018 van deze 18 werknemers op zich te nemen. Werkmakelaar-Oost en de Gemeente Deventer hebben vooraf intensief gesproken over hoe deze te ontslagen medewerkers op te vangen. Afgesproken werd dat het UWV vooraf zou worden geïnformeerd, hetgeen is gebeurd. Deventer Werktalent heeft de betreffende 18 werknemers op 30 maart 2018  uitgenodigd voor een algemene voorlichtingsbijeenkomst bij haar werkbedrijf Deventer Werktalent.

Deventer Werktalent heeft vervolgens de ontslagen werknemers geadviseerd om zich te beroepen op de bedenktermijn van twee weken die (zoals wettelijk verplicht) was opgenomen in de vaststellingsovereenkomsten. Deventer Werktalent heeft daarbij zelfs aangegeven jegens de ontslagen werknemers dat zij een beroep op de ontbindingstermijn ten zeerste aanraden, omdat de werknemers anders problemen zouden krijgen met hun (WW)uitkering. Op zijn zachts gezegd is dit advies van Deventer Werktalent zéér opmerkelijk, zie bewijsstuk 3. Deventer Werktalent wist immers dat met een beroep op de bedenktermijn, de werknemers met terugwerkende kracht in dienst zouden zijn van Werkmakelaar-Oost, terwijl Werkmakelaar-Oost de salarissen van maart 2018 niet eens kon betalen, dus ook niet de salarissen over april en mei 2018. Zonder overleg met Werkmakelaar-Oost. Daarbij was het UWV juist van tevoren ingelicht over de situatie en werden de ontslagen werknemers ten onrechte door Deventer Werktalent bang gemaakt over het niet kunnen krijgen van een uitkering. Uiteindelijk hebben 13 van de 18 werknemers een beroep op de bedenktermijn gedaan. De overige 5 werknemers hebben – voor zover Werkmakelaar-Oost weet – allen een uitkering ontvangen. Wanneer Deventer Werktalent dit had besproken met Werkmakelaar-Oost, hadden deze werknemers niet de dupe hoeven te zijn.

Goede relatie met de Gemeente Deventer

Tussen de Gemeente Deventer en Werkmakelaar-Oost is een subsidiebesluit van kracht, dat loopt tot 1 oktober 2018. Toen Werkmakelaar-Oost in maart 2018 in de problemen kwam met uitbetaling van de salarissen, is de Gemeente bijgesprongen in de vorm van een lening. Advocaat Marita Hoogeveen van Antonia Advocaten: “Wij zijn in goed gesprek met de Gemeente Deventer hoe ervoor te zorgen dat de toestroom van kandidaten vanuit de gemeente naar Werkmakelaar-Oost kan worden geoptimaliseerd. Werkmakelaar-Oost heeft heel veel werk en de Gemeente Deventer kent veel uitkeringsgerechtigden die kunnen werken en dat ook graag willen; de toestroom van geschikte kandidaten bleef alleen lang ondermaats.”

Detachering

Het verdienmodel van Werkmakelaar-Oost zit in 50% detachering; 50% de (interne) productie, laatste is op zichzelf verlieslatend.

In eerder bericht van de Stentor over wederom onterechte feitelijkheden  door Judah Bolink d.d. 28-4 jl. “Werkmakelaar-Oost verdiende ten onrechte aan mensen met bijstand”. Stentor heeft het over honderden pagina’s aan dag staten, facturen en werkurenbriefjes waaruit zou blijken dat er stelselmatig proefplaatsers “maanden lang” zouden zijn geplaatst bij externe opdrachtgevers tegen betaling. En waaruit zou blijken dat er ten onrechte duizenden euro’s aan verdiend zou zijn door Werkmakelaar-Oost. Dit is volstrekt onjuist! Dit is uitgezocht door Werkmakelaar-Oost, is er achter gekomen dat zij drie keer een werknemer abusievelijk tijdens proefplaatsing elders tegen een vergoeding heeft geplaatst. Het is dus niet goed gegaan, maar gaat geenszins om het “ten onrechte” verdienen van mensen in de bijstand, niet om “honderden dag staten”, niet om “lange reeksen van maanden” en ook niet om “duizenden euro’s”. Ter vergelijking Werkmakelaar-Oost heeft in totaal sinds haar oprichting in 2016 niet meer dan dertig detachering uitgevoerd.

Vorig artikelLuchtmobiele militairen in centrum tijdens de landmachtdagen
Volgend artikelRode Kruis en Kind Onder Vuur