DEVENTER – De Partij van de Arbeid heeft in de gemeenteraad volmondig ingestemd met het voorstel van het om de vervoersregeling via Plus OV voor diverse doelgroepen komend jaar niet voort te zetten. De raad stemde unaniem in met het voorstel van B&W. Er waren teveel problemen met het vervoer van veel kwetsbare mensen en er was te weinig zicht op aanzienlijke, structurele verbetering. Een terecht voorstel dus, waarna er nu hard gewerkt gaat worden aan een nieuwe vervoersregeling voor komend jaar.

Plus OV is een publieke taxicentrale voor doelgroepen vervoer voor 9 aangesloten regionale gemeente, werkend in het kader van een Gemeenschappelijke Regeling. In januari 2017 is het Wmo-vervoer van start gegaan voor de 9 deelnemende gemeentes. In augustus 2017 werd het leerlingen-jeugdwet-en dagbestedingsvervoer voor 8 gemeente toegevoegd (waaronder Deventer) aan het dienstenpakket.

Deze omvangrijke uitbreiding leidde tot chaos in het route gebonden (Wmo) vervoer. Het betreft hier een kwetsbare groep die moet kunnen vertrouwen op goed vervoer. Ook de PvdA-fractie kreeg meermaals meldingen van mensen over pijnlijke en vervelende situaties met vervoer dat mis was gegaan. De impact hiervan was in sommige gezinnen enorm. De keuze van het college en de gemeenteraad om het dus anders te gaan doen doet dan ook recht aan de noodzaak om het te verbeteren.

Het bestuur van Plus OV heeft in september 2017 onderzoek laten doen naar de ontstane situatie en heeft daarna maatregelen genomen om vervoer en dienstverlening op orde te krijgen. In mei van dit jaar was het verbeterplan van Plus OV doorgevoerd. De fractie van de PvdA constateerde toen voorzichtig dat bij Plus OV de dienstverlening enigszins was verbeterd en stemde eind mei van dit jaar in met het collegevoorstel om het besluit, de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) te verleningen, op te schorten van uiterlijk 1 juni 2018 naar 1 november 2018.

De opstart van het leerlingen vervoer na de zomervakantie was daarmee dus een belangrijke ‘proef op de som’.

Ondanks de grote inzet van de medewerkers van Plus OV en de chauffeurs is het onvoldoende gelukt het geheel op de rit te krijgen. De uitganspunten ‘efficiëntiewinst’, lagere kosten, en een betere kwaliteit zijn helaas niet gehaald. De fractie van de PvdA heeft dan ook, tijdens de raadsvergadering van 17 oktober, ingestemd met het voorstel van het college de DVO niet te verlengen en een nieuwe aanbesteding uit te voeren om het vervoer na 1 augustus 2019 anders te regelen.

De fractie van de PvdA volgt die aanbestedingsprocedure op de voet om er op toe te zien dat het vervoer vanaf het nieuwe schooljaar 2019 op een goede manier georganiseerd en uitgevoerd wordt.

Door Caroline Leget