DEVENTER – Deventer wil in 2030 energieneutraal zijn, dat we evenveel energie duurzaam opwekken als dat we gebruiken. In het Energieplan staat hoe Deventer stap voor stap toewerkt naar die doelstelling. Wethouder Carlo Verhaar: “We hebben een ambitieuze planning voor de omschakeling naar duurzame energie en warmte. Tegelijkertijd houden we scherp in de gaten dat de omschakeling betaalbaar blijft voor iedereen. We zetten samen met woningeigenaren en andere partners de schouders eronder.“

Samen, wijk voor wijk
Deventer zet in op het verminderen van het energieverbruik en op de omschakeling van aardgas en andere fossiele brandstoffen naar duurzame energie en warmte. Dit wordt samen met inwoners en ondernemers aangepakt, wijk voor wijk. Uitgangspunt is dat de veranderingen voor iedereen betaalbaar blijven.

Opwekken
Een belangrijk onderdeel is het opwekken van duurzame energie en warmte. Voor Deventer gaat het daarbij met name om elektriciteit uit zonnepanelen op daken en op land, om windmolens en om warmte uit rioolwater. Deventer werkt momenteel samen met partners zoals het waterschap, woningcorporaties en andere partijen aan het plan om in Zandweerd een slim warmtenet aan te leggen met warmte uit rioolwater.

Voorgestelde mix
Het college gaat uit van het maximaal mogelijke gebruik van zon op daken van woningen, bedrijven en schuren. Daarnaast is het voorstel te kiezen voor een mix van 3 windmolens, 791 hectare zonnepanelen op grond in het buitengebied, 65 hectare op grond van bedrijventerreinen en 48 hectare op grond in stedelijk gebied.

Bedrijfsleven
De grootste energieverbruiker is het bedrijfsleven dus daar ligt een grote opgave. Die opgave is tegelijkertijd een grote kans omdat de energietransitie om innovaties vraagt en veel werk oplevert voor bedrijven die hierop inspelen.

Proces
Het Energieplan is door het college aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad gaat het plan naar verwachting bespreken op 6 november en 4 december. Inwoners en anderen die willen inspreken bij de gemeenteraad kunnen zich melden via griffie@deventer.nl. De gemeenteraad neemt naar verwachting in januari 2020 een besluit over het Energieplan.
Meer informatie
Samen met betrokken partners werkt de gemeente aan www.deventerstroomt.nl waarop veel informatie te vinden is over klimaatregelen op het gebied van de energietransitie én klimaatadaptatie. Daarnaast opent in januari 2020 in het Stadshuis het Duurzaamheidscentrum. Deventer Energiecoöperatie en de Ulebelt gaan van hieruit iedereen op maat van advies en informatie voorzien.

Vorig artikelColumn Erik Langs de Lijn: Stille kracht
Volgend artikelHoe wordt mobiliteit duurzamer in Deventer?