DEVENTER – Garrelt Verhoeven, die in juli 2016 als algemeen directeur van Deventer Verhaal werd aangesteld, heeft in goed overleg met de Raad van Toezicht besloten om zijn functie op korte termijn neer te leggen. Hij heeft er geen vertrouwen in dat op afzienbare termijn serieus werk gemaakt kan worden van de museale vernieuwing die Deventer Verhaal de afgelopen jaren steeds voor ogen heeft gestaan. Hij steunt onder de huidige omstandigheden de keuze van Deventer Verhaal voor een vast speelgoedmuseum op de locatie Brink 47 (huidige locatie) maar gelooft niet in de door de gemeente Deventer gevolgde koers op het gebied van erfgoed en musea. Onder deze omstandigheden kan de museumorganisatie niet voldoen aan de opdracht die zij van de gemeente Deventer bij haar oprichting heeft gekregen.

De huidige zakelijk directeur Bart Vermeulen is bereid om als interim directeur de taken van Verhoeven waar te nemen. Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat met het huidige collegevoorstel over de toekomst van het Speelgoedmuseum overweegt ook de voltallige Raad van Toezicht om op te stappen. Het College heeft in dat geval de verantwoordelijkheid om een nieuwe Raad van Toezicht aan te stellen en de verantwoordelijkheid voor de stedelijke erfgoedcollectie opnieuw in te vullen.

Cultuurvisie

Directe aanleiding voor het besluit van Verhoeven en de Raad van Toezicht is de door het college van B & W voorgestelde sluiting van het Speelgoedmuseum, waarbij de voor het museum bestemde gelden worden aangewend voor andere problemen in de cultuursector. In het tumultueuze debat over de cultuurvisie gaf de raad in een amendement aan het college de opdracht om de diverse varianten voor de toekomst van het Speelgoedmuseum nader uit te werken. Holland Consulting Group kreeg de opdracht om in samenwerking met Deventer Verhaal deze opdracht uit te voeren.

Deventer Verhaal adviseert het college en de raad om het Speelgoedmuseum op de huidige locatie te vernieuwen, omdat dit een betere oplossing is dan het voorstel van de wethouder met wisselende presentaties op wisselende locaties. Ook Holland Consulting Group ziet vernieuwing op de huidige locatie als een realistisch en financieel haalbaar scenario. Het college legt dit scenario echter zonder inhoudelijke motivering terzijde en blijft bij haar eerdere voorstel en reserveert hiervoor een (te) beperkt budget. Los van de in de rapportage van Deventer Verhaal benoemde inhoudelijke bezwaren is deze variant met dit budget naar mening van het Deventer Verhaal niet uitvoerbaar.

Garrelt Verhoeven

Garrelt Verhoeven trad in juli 2016 in dienst van Deventer Verhaal. Verhoeven koos nadrukkelijk een museale koers om invulling te geven aan de opdracht van de gemeente. Onder zijn leiding werd het historisch museum volledig heringericht en omgedoopt tot Museum De Waag en werd een reeks van

succesvolle tentoonstellingen georganiseerd, van Palmyra. Stad van duizend zuilen in 2016 tot en met de huidige expositie BLIK. Van conserven tot kunst. Voor de beoogde vernieuwing van het Speelgoedmuseum werd onder zijn verantwoordelijkheid een museaal concept opgesteld, ‘Het Nederlands Speelgoedmuseum, in Deventer’, dat door de gemeenteraad werd aanvaard. Realisatie van het plan in het voormalige Kantongerecht aan de Brink bleek niet haalbaar te zijn. De gereserveerde gelden worden in het huidige collegevoorstel aangewend voor andere problemen in de cultuursector.

Sinds maart dit jaar deed Verhoeven vanwege persoonlijke omstandigheden tijdelijk een stapje terug in afwachting van de cultuurvisie en werd Bart Vermeulen aangesteld als interim zakelijk directeur. Verhoeven was voornemens om binnen zijn huidige aanstelling invulling te gaan geven aan het museale concept voor de vernieuwing van de musea. Geen van de huidige voorstellen biedt echter ruimte om de museale vernieuwing op de door Verhoeven voorgestelde wijze in te vullen. Zakelijk directeur Bart Vermeulen kan op de lange termijn een baan als algemeen directeur niet combineren met een functie als gemeentelijk archeoloog. Hij is wel bereid om tijdelijk op te treden als interim-directeur van de organisatie in de transitieperiode.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht en medewerkers betreuren het vertrek van Verhoeven, maar hebben begrip voor zijn beweegredenen. Voorzitter Hans Magdelijns: “Garrelt Verhoeven heeft onze organisatie in een uiterst moeilijke periode weer op de kaart gezet als professionele erfgoedorganisatie met twee volwaardige musea. Onder zijn leiding werd onze organisatie opnieuw ingericht en werd een reeks van uitstekende tentoonstellingen gerealiseerd. Het bezoekersaantal groeide boven verwachting en er werd een succesvolle campagne opgezet voor fondswerving en sponsoring door het Deventer bedrijfsleven. Ook kwam er ruimte voor nieuwe initiatieven zoals bijzondere voorstellingen en boekensalons in het theater en KelderFest in de kelders van Deventer.”

Toekomst Speelgoedmuseum

Op 6 november debatteert de gemeenteraad over het voorliggende collegevoorstel om het Speelgoedmuseum definitief te sluiten en een beperkt budget beschikbaar te stellen voor wisselende tentoonstellingen; een week later moet de raad een besluit nemen tijdens de begrotingsbehandeling. Wanneer de gemeenteraad van Deventer instemt met het huidige voorstel van het college, dan overweegt ook de voltallige Raad van Toezicht om op te stappen omdat het voorstel Deventer Verhaal onvoldoende in staat stelt de verantwoordelijkheid voor de stedelijke erfgoedcollectie in te vullen. Ook kent het grote organisatorische bezwaren en brengt het grote financiële risico’s met zich mee waarvoor de Raad van Toezicht geen verantwoordelijkheid wenst te nemen. In dat geval rest de Raad van Toezicht wellicht geen andere keuze dan de verantwoordelijkheid voor de collectie terug te leggen bij het college van B &W. Zij kunnen dan de Raad van Toezicht naar eigen inzicht opnieuw invullen, passend bij de organisatie die hen voor ogen staat.

Vorig artikelWeerbericht woensdag 30 oktober
Volgend artikelTherapiepaardje is waardevolle bijdrage voor grote doelgroep