DEVENTER – Wonen in Deventer is duurzaam en betaalbaar, in plezierige wijken en dorpen. Om deze ambitie waar te maken, maken woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente elk jaar afspraken. In 2019 leveren de corporaties gezamenlijk bijna 300 nieuwbouwwoningen op.

Voor 2019 zijn de afspraken voor het eerst gebaseerd op de nieuwe Woonvisie, die begin 2018 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Passend woningaanbod

Het inwoneraantal van Deventer kwam dit jaar voor het eerst boven de 100.000. “Bij het vaststellen van de Woonvisie hielden we rekening met groei naar meer dan 100.000 inwoners”, legt wethouder Jan Jaap Kolkman uit. “Dat aantal haalden we uiteindelijk vrij snel. Als gemeente willen we vooruitkijken en zorgen dat er een passend woningaanbod blijft voor iedereen.” De corporaties die meewerken aan de prestatieafspraken zijn Rentree, Woonbedrijf ieder1, De Marken en DUWO. Daarnaast doet verhuurder Eigen Bouw een bod aan de Deventer samenleving. In de prestatieafspraken staat hoe zij bijdragen aan het woonbeleid.

Afspraken

De afspraken gaan over het aantal woningen, waaronder studentenwoningen, de betaalbaarheid en het huisvesten van bijvoorbeeld vergunninghouders. Verder gaan ze over leefbaarheid in buurten en de samenwerking rond schuldhulpverlening.  In 2019 worden er 290 nieuwe sociale huurwoningen in Deventer opgeleverd. Een deel hiervan betreft studentenwoningen; 139 in het Havenkwartier.

Trend

Onderwerpen die in 2019 extra aandacht krijgen zijn het groeiend aantal kleine huishoudens. Daarnaast is het een trend dat mensen langer zelfstandig thuis willen blijven wonen. Nieuw is dat de corporaties en gemeente werken aan de overdracht van de woonwagens en standplaatsen aan de corporaties. In 2019 investeren de corporaties wederom fors in de kwaliteit en verduurzaming van de woningen. De gezamenlijke aanpak gebeurt vanuit het project Fossielvrij en betaalbaar wonen.

Eigen Bouw

Eigen Bouw is als particulier verhuurder niet verplicht om prestatieafspraken te maken met de gemeente, maar maakt wel jaarlijks, vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid bij de stad Deventer, afspraken met de gemeente. Eigen Bouw richt zich met name op de kleinere huishoudens met midden- en hogere inkomens. In 2019 verwacht Eigen Bouw te starten met de bouw van ruim 70 appartementen aan de Rubensstraat. De stichting neemt ook maatschappelijke opgaven voor haar rekening, zoals het huisvesten van vergunninghouders.

Analyse woningmarkt

In 2017 is er een uitgebreide analyse gemaakt van de Deventer woningmarkt. De analyse geeft inzicht in de bestaande woningvoorraad, de bevolkingsontwikkeling en woonsituatie van inwoners. De analyse was belangrijke input voor de Woonvisie.

De highlights uit de woningmarktanalyse:

  • Het aantal huishoudens groeit in Deventer nog zeker 20 jaar. Met name het aantal mensen dat alleen woont, stijgt.
  • Deventer vergrijst en ontgroent, maar minder dan gemiddeld in Nederland.
  • De woningvoorraad bestond op 1 januari 2017 uit 31% huurwoningen van corporaties, 12% van particuliere verhuurders en 56% koopwoningen.
  • Vanuit het midden en westen van het land (inclusief de Randstad) verhuizen mensen naar andere delen in het land. Deventer is populair.